First love!

Privacy Statement Love.nl

Love.nl

Love.nl is een website van Vuurpijl Beheer BV. Persoonlijke gegevens van gebruikers worden zorgvuldig behandeld en beveiligd, en worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de taken van Love.nl als datingsite. Vuurpijl Beheer BV houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De verwerking van gegevens

De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van Vuurpijl Beheer BV. De gegevens worden gebruikt om het werken van love.nl als datingsite mogelijk te maken. Dat houdt in dat de gegevens gebruikt worden om een goede werking van de site mogelijk te maken, om fraude op te sporen en te voorkomen en voor administratieve doeleinden. De gegevens van gebruikers worden nooit verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Vuurpijl Beheer BV, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gegeven, of wanneer er een wettelijke verplichting voor Vuurpijl Beheer BV bestaat deze gegevens te verstrekken, danwel bij verkoop van de gehele dienst/website aan een ander bedrijf.

Vuurpijl Beheer BV kan gebruik maken van meerdere (sub)domeinnamen om de website love.nl op te publiceren.

Love.nl kan diensten van derden gebruiken om bijvoorbeeld een chat mogelijk te maken. Hierbij worden geen persoonsgegevens zoals een e-mailadres aan derden verstrekt, het is echter mogelijk dat deze derde partij inzage heeft in het gebruikte IP adres. Love.nl draagt er zorg voor dat de diensten die zij bij derden afneemt voldoende privacybescherming bieden en dat de privacywetgeving hierbij wordt nageleefd.

Het Opslaan van gegevens

Binnen Love.nl worden bezoekgegevens opgeslaan om het gebruik van de website en onderdelen daarvan te meten. Hierdoor is Vuurpijl Beheer BV in staat om Love.nl te optimalizeren en verder te ontwikkelen. Gegevens worden niet op individueel niveau geanalyseerd, met als uitzondering het bestaan van vermoedens dat de gebruiker handelingen verricht die strijdig zijn met wet- en regelgeving en/of met de gebruiksvoorwaarden.

Tracking pixels en cookies van derden

Love.nl maakt gebruik van affiliate marketing en adverteert daarnaast op Facebook en Google. Om de effectiviteit van de marketingactiviteiten te meten plaatsen deze site tracking pixels en/of cookies. Deze worden uitsluitend gebruikt om de effectiviteit van de marketinguitingen te meten en worden niet gebruikt om individuele gebruikers te traceren.

Bij affiliate marketing betaalt love.nl voor het verwijzen van een gebruiker naar Love.nl. Om bij te houden of deze verwijzing heeft plaatsgevonden is het mogelijk dat de affiliate marketing site het e-mailadres van de gebruiker vraagt om deze met haar eigen gegevens te matchen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om het vergoeden van de aanmelding mogelijk te maken en worden niet voor andere doeleinden ingezet. Daar waar mogelijk anonimiseert Love de aan het marketingplatform verzonden gegevens.

Inzage in opgeslagen gegevens

Na inschrijving heeft de gebruiker de mogelijkheid om de opgeslagen persoongegevens in te zien, te wijzigen of op te vragen. Bij uitschrijving worden alle persoongegevens direct verwijderd uit de systemen. Om het onderzoeken van klachten mogelijk te maken staat het Love.nl vrij om een backup van gegevens gedurende een periode van drie jaar op te slaan.

Beveiliging gegevens

Vuurpijl Beheer BV spant zich in om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens.

Wijzigingen aan het privacystatement

Vuurpijl Beheer BV kan dit privacystatement wijzigen. De gebruiker van Love.nl kan op ieder gewenst moment de huidige versie op deze pagina terugvinden.